Združenia na ochranu spotrebiteľa

Nižšie nájdete zoznam združení na ochranu spotrebiteľa v Európe:

 • Európska únia: Európske riešenie sporov online je dostupné na ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Bosna a Hercegovina: Ombudsman na ochranu spotrebiteľov pre Bosnu a Hercegovinu na ozp.gov.ba a združenia na ochranu spotrebiteľov Republiky srbskej: vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MTT.
 • Bulharsko: Národná komisia pre ochranu spotrebiteľov je k dispozícii na kzp.bg.
 • Chorvátsko: Chorvátske združenie na ochranu spotrebiteľov (CACP) je k dispozícii na consumersinternational.org/members/members/croatian-association-for-consumer-protection-cacp.
 • Česká republika: Česká obchodná inšpekcia (Česká obchodní inspekce) je dostupná na coi.cz.
 • Dánsko: Rada pre sťažnosti spotrebiteľov (Nævnenes Hus) je k dispozícii na naevneneshus.dk .
 • Fínsko: Rada pre spotrebiteľské spory (Kuluttajariitalautakunta) je k dispozícii na kuluttajariita. fi/fi .
 • Maďarsko: Zoznam orgánov na riešenie sporov v Maďarsku je k dispozícii na fogyasztovedelem.kormany.hu.
 • Severné Macedónsko: Štátny trhový inšpektorát (Државен пазарен инспекторат) je dostupný na dpi.gov.mk/index.php/mk.
 • Čierna Hora: Centrum pre ochranu spotrebiteľov Čiernej Hory je dostupné na cezap.me.
 • Nórsko: Nórsky úrad pre ochranu spotrebiteľa (Forbrukertilsynet) je dostupný na forbrukertilsynet.no.
 • Portugalsko: Generálne riaditeľstvo pre spotrebiteľov poskytuje zoznam orgánov na riešenie sporov v Portugalsku, ktorý je k dispozícii na consumidor.gov.pt/consumidor_4/direitos-dos-consumidores1/conflitos-de-consumo.aspx. Ak ste spotrebiteľom v Portugalsku a váš nárok je vo výške 5 000,00 € (päťtisíc eur) alebo menej, máte právo obrátiť sa na povinnú arbitráž, aby ste svoj nárok uplatnili prostredníctvom jedného z oficiálnych orgánov alternatívneho riešenia sporov pôsobiacich v Portugalsku. Zoznam týchto subjektov je k dispozícii tu.
 • Poľsko: Zoznam orgánov na riešenie sporov je uverejnený v registri dostupnom na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (UOKiK). Máte právo využiť postupy mimosúdneho riešenia sťažností a nápravy. Podrobné informácie o práve spotrebiteľa využiť mimosúdne postupy pri vybavovaní sťažností a uplatňovaní nárokov, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom v Poľsku sú k dispozícii v kanceláriách a na webových stránkach okresných (mestských) spotrebiteľských ombudsmanov, spoločenských organizácií, ktorých štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa, vojvodských inšpektorátov obchodnej inšpekcie a na nasledujúcich webových adresách Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa, napr.:
 • Rumunsko: Národný úrad pre ochranu spotrebiteľa (Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor) je k dispozícii na anpc.ro.
 • Slovensko: Zoznam orgánov riešenia sporov v Slovenskej republike je dostupný na soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 • Slovinsko: Zoznam súkromných poskytovateľov služieb riešenia sporov je dostupný na stránke Reševanje potrošniških sporov: gov.si/assets/ministrstva/MGTS/Dokumenti/DNT/varstvo-potrosnikov/Seznam-izvajalcev-izvensodnega-resevanja-potrosniskih-sporov.docx.
 • Švédsko: Národná rada pre spotrebiteľské spory (Allmänna reklamationsnämnden) je dostupná na arn.se.