Možnosti prehrávania a ovládacie prvky

Max ponúka niekoľko možností prehrávania.

Ktoré zariadenie používate?

Kliknutím na obrazovku počas pozerania získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

Prehrať/pozastaviť

Výberom tlačidla Prehrať/pozastaviť môžete prepínať medzi prehrávaním a pozastavením. Všetky tituly sa prehrávajú v režime na šírku.

Preskočiť dopredu alebo dozadu

Výberom ikony Preskočiť dopredu šípka otáčajúca sa dopredu alebo ikony Preskočiť dozadu šípka otáčajúca sa dozadu preskočíte dopredu alebo dozadu o 10 sekúnd.

Ukazovateľ priebehu

Ukazovateľ priebehu ukazuje, kde sa nachádzate v pozeranom titule. Môžete kliknúť na ľubovoľné miesto na ukazovateli alebo kliknúť na aktuálne miesto (bodku) a presunúť ho. V pravom dolnom rohu sa zobrazuje zostávajúci čas.

Hlasitosť

Hlasitosť môžete upraviť pomocou tlačidiel hlasitosti na telefóne alebo tablete.

Obraz v obraze (iOS a Android)

Obraz v obraze vám umožňuje pozerať Max a zároveň používať iné aplikácie v telefóne alebo tablete. Postupujte takto:

 1. Počas pozerania potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky.
 2. Spustite inú aplikáciu. Keď to urobíte, okno aplikácie Max zostane navrchu.

Ak funkcia Obraz v obraze nefunguje, možno ju budete musieť zapnúť. Postupujte takto:

 • Android: V zariadení s Androidom prejdite na tému Nastavenia a vyhľadajte výraz „Obraz“. Potom vyberte položky Obraz v obraze > Max > Povoliť Obraz v obraze.
 • iOS: V zariadení so systémom iOS prejdite na položky Nastavenia > Všeobecné > Obraz v obraze > Automatický obraz v obraze.
Priblíženie pomocou roztiahnutia prstami (iba iOS)

iOS: Roztiahnutím prstov môžete zväčšiť pozeraný obsah na celú obrazovku telefónu alebo tabletu. Pohybom dvoch prstov smerom od seba obsah zväčšíte a ich pohybom k sebe ho zmenšíte. Pri pozeraní so zväčšením môže byť zobrazené video orezané.

Poznámka V súčasnosti ovládacie prvky prehrávania (napríklad pozastavenie, pretáčanie dopredu a pretáčanie späť) nie sú k dispozícii pri pozeraní živých kanálov.

Možnosti v pravej hornej časti obrazovky:

Chromecast

Výberom ikony Prenášať cez Google trojuholník so symbolom Wi-Fi môžete prenášať Max z telefónu alebo tabletu do televízora. Viac informácií nájdete v sekcii Max v televízore cez Chromecast.

AirPlay (iba iOS)

Výberom ikony AirPlay (obdĺžnik a trojuholník) môžete streamovať Max zo zariadenia so systémom iOS na zariadení kompatibilnom s technológiou AirPlay-2. Viac informácií nájdete v sekcii Max v televízore cez AirPlay.

Titulky, skryté titulky a zvuk

Ak chcete zmeniť titulky, skryté titulky alebo zvukovú stopu, vyberte ikonu Zvuk a titulky rečová bublina. Viac informácií nájdete v sekcii Titulky, skryté titulky a zvuk.

Pohybovaním kurzorom na obrazovke počas pozerania získate prístup k týmto prvkom:

Prehrať/pozastaviť

Kliknutím na tlačidlo Prehrať/pozastaviť môžete prepínať medzi prehrávaním a pozastavením. Môžete tiež stlačiť medzerník.

Preskočiť dopredu alebo dozadu

Výberom ikony Preskočiť dopredu šípka otáčajúca sa dopredu alebo ikony Preskočiť dozadu šípka otáčajúca sa dozadu preskočíte dopredu alebo dozadu o 10 sekúnd. Môžete tiež stlačiť kláves so šípkou doľava alebo doprava.

Ukazovateľ priebehu

Ukazovateľ priebehu ukazuje, kde sa nachádzate v pozeranom titule. Môžete kliknúť na ľubovoľné miesto na paneli alebo kliknúť na aktuálne miesto (bodku) a presunúť ho. V pravom dolnom rohu sa zobrazuje zostávajúci čas.

Chromecast

Výberom ikony Prenášať cez Google trojuholník so symbolom Wi-Fi môžete prenášať Max z počítača do televízora. Viac informácií nájdete v sekcii Max v televízore cez Chromecast.

Hlasitosť

Ak chcete upraviť hlasitosť, namierte myšo na ikonu Zvuk reproduktor a potom kliknite na úroveň zvuku (bodku) a presuňte ju. Môžete tiež stlačiť kláves so šípkou nahor a nadol.

Ak chcete stlmiť hlasitosť, kliknite na ikonu Zvuk reproduktor alebo stlačte kláves M. Opätovným kliknutím na ikonu Zvuk alebo stlačením klávesu M zapnete zvuk (hlasitosť sa vráti na prechádzajúcu úroveň).

Môžete tiež použiť ovládacie prvky hlasitosti v počítači.

Titulky, skryté titulky a zvuk

Ak chcete zmeniť titulky, skryté titulky alebo zvukovú stopu, vyberte ikonu Zvuk a titulky rečová bublina. Viac informácií nájdete v sekcii Titulky, skryté titulky a zvuk.

Celá obrazovka

Kliknutím na ikonu Celá obrazovka škatuľa (vpravo dole) zväčšíte pozeraný obsah. Ak chcete ukončiť zobrazenie na celú obrazovku, kliknite na ikonu znova alebo stlačte kláves Esc.

Poznámka V súčasnosti ovládacie prvky prehrávania (napríklad pozastavenie, pretáčanie dopredu a pretáčanie späť) nie sú k dispozícii pri pozeraní živých kanálov.

Tu sú možnosti prehrávania v televízore:

Prehrať/pozastaviť
 • TV zariadenie: Na diaľkovom ovládači stlačte stredné tlačidlo na smerovom ovládači alebo tlačidlo Prehrať/pozastaviť.
 • PlayStation: Na ovládači PS stlačte tlačidlo X.
 • Xbox: Na ovládači Xbox stlačte tlačidlo A.
Pretočiť dopredu alebo pretočiť späť
 • TV zariadenie: Stlačením a podržaním tlačidla doprava na smerovom ovládači pretočíte titul dopredu a tlačidla doľava na smerovom ovládači ho pretočíte späť.
 • Apple TV: Stlačením a podržaním ľavej alebo pravej strany dotykového povrchu pretočíte titul dopredu alebo späť.
 • PlayStation: Stlačením tlačidla R2 pretočíte titul dopredu a tlačidla L2 ho pretočíte späť.

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť rýchlosť pretáčania dopredu/pretáčania späť, znova stlačte to isté tlačidlo (až 4-krát). Ak chcete pokračovať v prehrávaní, stlačte tlačidlo Prehrať.

Ukazovateľ priebehu

Ukazovateľ priebehu ukazuje, kde sa nachádzate v pozeranom titule. V pravom dolnom rohu sa zobrazuje zostávajúci čas.

 1. Pozastavte seriál alebo film.
 2. Pomocou tlačidla na prechod doľava/doprava sa posuňte dopredu/dozadu na ukazovateli priebehu.
Titulky, skryté titulky a zvuk

Ak chcete zmeniť titulky, skryté titulky alebo zvukovú stopu, vyberte ikonu Zvuk a titulky rečová bublina. Viac informácií nájdete v sekcii Titulky, skryté titulky a zvuk.

Poznámka V súčasnosti ovládacie prvky prehrávania (napríklad pozastavenie, pretáčanie dopredu a pretáčanie späť) nie sú k dispozícii pri pozeraní živých kanálov.

Ďalšie možnosti prehrávania:

Automatické prehrávanie

Keď dopozeráte epizódu, automaticky sa prehrá ďalšia epizóda. Môžete vybrať položku Ďalšia epizóda a začať pozerať hneď alebo počkať 15 sekúnd a epizóda sa začne prehrávať automaticky.

Ak chcete pozerať záverečné titulky, zrušte výzvu Ďalšia epizóda. Postupujte takto:

 • Telefón, tablet alebo počítač: Vyberte X vedľa tlačidla Ďalšia epizóda.
 • Apple TV: Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Menu.
 • Iné TV zariadenie: Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Späť.

Ak chcete zistiť, ako vypnúť automatické prehrávanie (ďalšej epizódy alebo ukážok), prejdite na sekciu Nastavenia služby Max.

Tlačidlo Preskočiť

Keď začnete niečo pozerať, môžete preskočiť obsah, ktorý sa prehráva pred seriálom alebo filmom.

 • Preskočiť úvod: Preskočí dopredu na poslednú sekundu úvodu.
 • Preskočiť rekapituláciu: Preskočí dopredu na poslednú sekundu rekapitulácie epizódy.

Tlačidlo Preskočiť zmizne po 10 sekundách. Ak ho chcete znova zobraziť, kliknite na obrazovku zariadenia. Možnosti Preskočiť úvod a Preskočiť rekapituláciu v súčasnosti nie sú k dispozícii v zariadení Chromecast.

Spustiť naživo

Keď pozeráte podujatie naživo, výberom položky Spustiť naživo (vľavo dole) môžete preskočiť na dianie naživo. Možnosť Spustiť naživo je k dispozícii len vtedy, keď podujatie naživo pozastavíte, pretočíte späť alebo spustíte od začiatku.

Zmena kvality, pomeru strán alebo rýchlosti

Kvalita videa: Max automaticky upravuje kvalitu videa podľa šírky pásma siete a rýchlosti pripojenia. Pomoc so zlepšením internetového pripojenia nájdete v sekcii Max sa zasekáva alebo pozastavuje. Väčšina seriálov a filmov je k dispozícii vo vysokom rozlíšení (HD). Manuálne nastavenia kvality videa nie sú v súčasnosti k dispozícii.

Pomer strán: Niektoré tituly v službe Max môžu mať pozdĺž okrajov videa čierne pruhy. Tieto čierne pruhy sa používajú, keď bol titul nakrútený v inom pomere strán, ako je pomer strán vašej obrazovky. Pridajú sa namiesto roztiahnutia alebo orezania videa.

 • Čierne pruhy hore a dole: Znamená to, že titul bol nakrútený v pomere strán, ktorý je širší ako vaša obrazovka.
 • Čierne pruhy po bokoch: Môže k tomu dôjsť, ak bol titul nakrútený v zhruba štvorcovom pomere strán (napr. 4:3) a vaša obrazovka je širokouhlá (16:9) alebo ultraširokouhlá (21:9).

V službe Max nemožno odstrániť čierne pruhy manuálnou úpravou pomeru strán.

Rýchlosť prehrávania: Rýchlosť prehrávania videa nemožno upraviť.